مجوز همیاران سلامت روان

شرح خدمت

با توجه به نیاز سازمان بهزیستی و درخواست متقاضیان حقیقی و حقوقی ، مجوز تاسیس مراکز غیردولتی پس از طی مراحل پیش بینی شده در دستورالعمل های عمومی و تخصصی صادر می گردد.

قوانین و مقررات خدمت

ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

هزینه ارائه خدمت

مهد کودک – مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن مراکز مشاوره ژنتیک- مراکز درمانی و بازتوانی معتادین- مراکز خدمات مشاوره اجتماعی 522 هزار ریال

مراکز نگهداری کودکان بی سرسرست و خیابانی- خانه سالمت زنان و دختران کلینیک ها و اورژانس های مددکاری اجتماعی- مراکز توانبخشی و حرفه آموزی معلولین مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان 422 هزار ریال

مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی 152 هزار ریال

مجتمع های خدمات بهزیستی شهری 322 هزار ریال

مدارک و مستندات مورد نیاز

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت موافقت اصولی

الف - اشخاص حقیقی

      1 -فرم درخواست تکمیل شده موافقت اصولی

      2 -تصویر برابر اصل شده تمامی صفحات شناسنامه

      3 -تصویر برابر اصل شده کارت ملی

      4 -دو قطعه عکس پرسنلی

      5 -تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

      6 -اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

      7 -اصل گواهی عدم اعتیاد

      8 -تصویر برابر اصل شده مدرک تحصیلی مطابق با دستورالعمل تخصصی

      9 -مدارک تأیید کننده سکونت متقاضی در استان محل مرکز

      10 -تصویر مدارک دیگری که برای هر نوع فعالیت تخصصی سازمان بهزیستی در دستتو رالعمل هتای تخصصتی ابالغی مشخص شده است.

ب - اشخاص حقوقی

      1 -فرم درخواست تکمیل شده موافقت اصولی

      2 -پروانه تأسیس معتبر از سازمان بهزیستی یا سایر مراجع ذیصالح

      3 -آگهی تاسیس ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

      4 -درج موضوع تأسیس مرکز در اهداف اساسنامه

      5 -آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور

      6 -تصویر برابر اصل شده مدرک تحصیلی مرتبط، متعلق به یک نفر از اعضای هیات مدیره و مطابق با دستورالعمل تخصصی 

 

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی برای دریافت پروانه فعالیت

1 -فرم درخواست تکمیل شده پروانه فعالیت

2 -دارا بودن موافقت اصولی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

3 -دو قطعه عکس پرسنلی متقاضی حقیقی و رئیس هیأت مدیره متقاضی حقوقی

4 -تأییدیه از اداره اماکن در خصوص مکان مرکز

5 -تأییدیه مکان مرکز از نظر فنی و مهندسی توسط کارشناس عمران سازمان و یا سایر مراجع ذیصالح

6 -تأییدیه مکان مرکز از نظر بهداشت و مطابقت با دستورالعمل های تخصصی توسط کارشناس معاونت تخصصی یا کارشناس بهداشت سازمان، به استثنای مهدهای کودک و مراکز شبانه روزی حوزه توانبخشی که لزوما میبایست تاییدیه اداره بهداشت را ارائه نمایند.

7 -گواهینامه آموزشی مصوب بر اساس دستورالعمل های تخصصی توسط متقاضی حقیقی و یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل برای متقاضی حقوقی

8 -سایر مدارک و رعایت مواردی که در دستورالعمل های ابلاغی معاونتهای تخصصی مشخص شده است یا پس از آن ابلاغ خواهد شد.

9 -تعهد کتبی با گواهی مبنی بر اجرای دقیق مقررات عمومی

10 -فیش واریزی وجه بر اساس تعرفه های مصوب هیأت وزیران به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور

رویه ارائه شکایت و پیگیری

سامانه پیامکی رسیدگی به شکایات سازمان به شماره 30008530 

فرم ارسال پیشنهادات و انتقدات موجود در وبسایت اداره کل