ارائه خدمات مراقبتی در خانه‌های امن

شرح خدمت

خدمت گیرنده در بدو ورود پس از مصاحبه اولیه و تکمیل فرم پذیرش ، در صورتی که نیاز به ارجاع به خانه امن نباشد برحسب مورد و بر اساس راهنمای مداخلات تخصصی زنان خشونت دیده ابلاغی به استانها ، آموزش های لازم در خصوص مراقبت از خود را دریافت می کند ، تا از آسیب دیدگی بیشتر وی جلوگیری به عمل آید .

قوانین و مقررات خدمت

دستورالعمل خانه امن و کتاب راهنمای مداخلات تخصصی در خانه های امن تحت نظارت بهزیستی کشور ابلاغی از سوی سازمان وقت

قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور

قانون ساختار جامع رفاه

مدارک و مستندات مورد نیاز

مصاحبه با مددجو و تشخیص مددکار اجتماعی

رویه ارائه شکایت و پیگیری

سامانه پیامکی رسیدگی به شکایات سازمان به شماره 30008530 

فرم ارسال پیشنهادات و انتقدات موجود در وبسایت اداره کل