توانبخشی مبتنی بر خانواده

شرح خدمت

ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی به افراد کم توان و سالمند بسترگرا و بیماران صعب العلاج در منزل از طریق مراقبین آموزش صورت می پذیرد.

قوانین و مقررات خدمت

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز توانبخشی و مراقبتی مبتنی بر خانواده

مدارک و مستندات مورد نیاز

- کارت معلولیت

- تایید کمیته تعیین معلولیت استان

- نظر کارشناس شهرستان مبنی بر نیاز به خدمات توانبخشی مراقبتی

رویه ارائه شکایت و پیگیری

سامانه پیامکی رسیدگی به شکایات سازمان به شماره 30008530

فرم ارسال پیشنهادات و انتقادات موجود در وب سایت سازمان